Xin vui lòng chọn một trong những thông tin sau có liên quan đến trò chơi bạn yêu cầu

Các trò chơi Try N Buy

Cài đặt trò chơi vào điện thoại của bạn, bạn có thể chơi bản chơi thử của trò chơi với mức thời gian hoặc số vòng giới hạn. Trò chơi có tùy chọn để mua bản đầy đủ bằng dịch vụ tin nhắn SMS tính phí.

Trò chơi của tôi yêu cầu mã mở khóa

Xem phim

Các trò chơi trên WAP

Các trò chơi Try N Buy có thể tải được, người chơi có thể tải các bản chơi thử miễn phí thông qua WAP (giao thức ứng dụng không dây) và sau đó có thể mua một cách đơn giản bằng cách mua thông thường của Try N Buy qua dịch vụ tin nhắn SMS tính phí.

Những trò chơi có thể tải được

Xem phim

Hộp trò chơi

Xem phim