WARUNKI I POSTANOWIENIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

M-BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED

M-Biz Global Company Limited.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii (Nr 05593794, Nr VAT. 865 0322 36)

Suite 10, Millennium House, 21 Eden Street Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1BL, United Kingdom

1. Wprowadzenie

1.1.    Niniejsze warunki i postanowienia (“Warunki i Postanowienia dla Użytkownika Końcowego”) określają zasady świadczenia opracowanych przez M-Biz Rozwiązań o nazwie Embedded Try & Buy Solution oraz M-Biz Downloadable Try & Buy Solution (“Usługa”, jak opisana poniżej) dostarczanych przez M-Biz Global Company Limited ("M-Biz" lub "nas" lub "my" lub "nam", zależnie od kontekstu) naszym Klientom ("Klient" lub "Użytkownik", co obejmuje także każdą osobę działającą w imieniu Użytkownika lub z jego upoważnienia).

2.    Definicje i ich Interpretacja

2.1.    W niniejszych warunkach i postanowieniach, następujące terminy będą miały odpowiednie podane poniżej definicje (chyba, iż wymogi kontekstu będą określały inaczej):

  

"Umowa"

Oznacza Zamówienie Użytkownika, naszą politykę prywatności, Warunki i Postanowienia dla Użytkownika Końcowego, włączając w to ich harmonogramy.

„Gra Demo”

oznacza próbną wersję Gry na Telefon Komórkowy;

„Pełna Wersja Gry”

oznacza pełną wersję Gry na Telefon Komórkowy;

„Gra Mobilna”

oznacza grę video przeznaczoną do uruchamiania na telefonach komórkowych w ramach usługi Wypróbuj i Kup (Try & Buy);

„Prawa Własności Intelektualnej”

oznacza wszelkie patenty, prawa autorskie, prawa do projektu, znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, wynalazki, tajemnice handlowe, know-how, prawa baz danych, kody lub skrypty komputerowe (skompilowane lub nie w dowolnym języku bądź programie komputerowym), prawo do druku, wszystkie prawa dotyczące oprogramowania komputerowego lub danych, wzorów użytkowych oraz wszelkie pozostałe prawa natury praw własności intelektualnej (zarejestrowanej bądź nie) oraz wszystkie aplikacje w tymże zakresie, niezależnie od lokalizacji w świecie;

„Opłata Licencyjna”

oznacza opłatę za nabycie licencji za wykorzystywanie Pełnej Wersji Gry w wysokości wyświetlonej na ekranie telefonu komórkowego podczas składania przez Użytkownika Zamówienia lub oznajmianej podczas dalszej komunikacji;

“M-Biz Embedded Try and Buy Solution”

oznacza opracowane przez spółkę M-Biz rozwiązanie pozwalające na preinstalację gier na telefonie komórkowym w ramach usługi Wypróbuj i Kup;

“M-Biz Downloadable Try and Buy Solution”

oznacza dowolne opracowane przez spółkę M-Biz rozwiązanie pozwalające na pobranie gier na telefon komórkowy w ramach usługi Wypróbuj i Kup;

„Zamówienie”

oznacza złożone przez Użytkownika Zlecenie zakupu Kodu Odblokowującego, które Użytkownik (lub jakakolwiek inna osoba działająca w imieniu Użytkownika lub z jego upoważnienia) składa za pomocą swojego telefonu komórkowego lub przez internet

„Polityka Prywatności”

oznacza politykę prywatności obowiązującą w M-Biz Global Company Limited w formie zaktualizowanej i opublikowanej na naszej stronie internetowej;

"Usługa"

oznacza M-Biz Embedded Try & Buy Solution lub M-Biz Downloadable Try & Buy Solution pozwalające użytkownikom na zakup licencji umożliwiającej wykorzystanie Pełnej Wersji Gry poprzez wprowadzenie kodu odblokowującego dostarczanego użytkownikom M-Biz;

„Usługa Wypróbuj i Kup”

oznacza sposób, w jaki Klientom wolno wypróbować nasze Gry Demo (zarówno te wstępnie zainstalowane jak i ściągnięte ze strony internetowej), a następnie zakupić Pełną Wersję Gry przy pomocy Kodu Odblokowującego; oraz

„Kod Odblokowujący”

Oznacza 6 cyfrowy kod pozwalający na odblokowanie Gry Demo, tak aby użytkownik mógł grać w Pełną Wersję Gry zainstalowanej wstępnie lub pobranej na jego telefon komórkowy.

2.2.    W przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub konfliktu pomiędzy Zamówieniem Użytkownika a niniejszymi Warunkami i Postanowieniami dla Użytkownika Końcowego, niniejsze Warunki i Postanowienia mają moc rozstrzygającą;

2.3.    Nic w niniejszych Warunkach i Postanowieniach dla Użytkownika Końcowego nie ma wpływu na warunki i postanowienia ustalone przez operatora sieci komórkowej Użytkownika, włączając w to jakiekolwiek warunki i postanowienia którymi objęte są usługi typu pre-pay, które odnoszą się osobno do Użytkownika. Analogicznie - dowolne warunki i postanowienia ustalone przez producenta telefonu komórkowego Użytkownika oraz wydawcy Gry Mobilnej, będą odnosiły się osobno do Użytkownika.

3.    Obowiązywanie niniejszej Umowy

3.1.    Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać od chwili pobrania Gry Mobilnej na Telefon Komórkowy Użytkownika lub od pierwszego uruchomienia Gry Demo, jeśli Gra Mobilna została już uprzednio zainstalowana na telefonie Użytkownika.

4.    Zakup Gry Mobilnej

4.1.    M-Biz jest dostawcą Usług umożliwiających Użytkownikowi zamówienie i odblokowanie Gry Mobilnej.

4.2.    Poprzez przesłanie swojego Zamówienia Użytkownik wyraża wolę zakupu licencji pozwalającej na użytkowanie Pełnej Wersji Gry:

(a)    jeśli Opłata Licencyjna jest doliczana do rachunku za telefon komórkowy Użytkownika, a zamówienie zostało złożone przez Użytkownika w UK lub na innym terytorium objętym dowolną jurysdykcją, gdzie opłata za aplikację zostaje naliczana w momencie przesłania przez nas premiowanej wiadomości tekstowej zawierającej Kod Odblokowujący na telefon komórkowy, z którego wysłano Zamówienie ("Wiadomość Potwierdzająca") - sfinalizowanie zakupu następuje w momencie przesłania przez nas Wiadomości Potwierdzającej;

(b)    jeśli Opłata Licencyjna jest doliczana do rachunku za telefon komórkowy, a złożenie przez Użytkownika Zamówienie ma miejsce na terenie Niemiec, Belgii lub na innym obszarze objętym dowolną jurysdykcją, gdzie kwota z tytułu Opłaty Licencyjnej jest doliczana do rachunku telefonicznego Użytkownika w momencie złożenia Zamówienia - sfinalizowanie zakupu następuje w momencie złożenia Zamówienia lub;

(c)    jeśli Opłata Licencyjna stanowi obciążenie karty debetowej lub kredytowej, sfinalizowanie zakupu następuje w momencie przesłania przez nas kodu odblokowującego w wiadomości email.

4.3.    Po zakończeniu procedury zakupu, będą Państwo odpowiedzialni za uregulowanie Opłaty Licencyjnej.

4.4. Zazwyczaj prześlemy Użytkownikowi Wiadomość Potwierdzającą zawierającą Kod Odblokowujący w przeciągu 5 minut od przesłania przez niego Zamówienia. Jeśli Użytkownik nie otrzyma wiadomości SMS z potwierdzeniem w ciągu 5 minut prosimy zgłosić to do naszego wydziału obsługi Klienta na stronie: www.mbiz-support.com.

5.    Opłaty i Płatność

5.1.    Kwota z tytułu nabycia Opłaty Licencyjnej zostanie:

(a)    doliczona do rachunku za telefon komórkowy Użytkownika lub pobrana z kwoty doładowania w przypadku telefonów z usługą pre-paid wszędzie tam, gdzie Zamówienie jest składane przez telefon komórkowy; lub

(b)    jeśli dotyczy – doliczona do rachunku karty debitowej bądź kredytowej Użytkownika, jeśli Zamówienie zostało złożone poprzez sieć internet.

5.2.    Jeśli Zamówienie za pomocą telefonu komórkowego zostało złożone w UK lub na terytorium objętym inną  jurysdykcją, gdzie opłata za aplikację zostaje naliczana w momencie przesłania przez nas premiowanej wiadomości tekstowej, Zamówienie jest przesyłane za pomocą standardowej wiadomości tekstowej (SMS). Będą Państwo zatem obciążeni kosztem przesłania pojedynczej wiadomości tekstowej w wysokości standardowej stawki ustalonej przez Waszego operatora (zależnie od indywidualnych warunków dostawcy usług telefonii komórkowej.

5.3.    Podczas pobierania Gry Mobilnej, Użytkownik – oprócz Opłaty Licencyjnej - może zostać obciążony kosztem połączenia z witryną internetową zgodnie ze standardową stawką za połączenia internetowe ustaloną przez swojego dostawcę usług internetowych. Użytkownik musi być świadomy, iż stawki za połączenia internetowe w ramach roamingu mogą być znacznie wyższe od standardowych. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie koszty, które mogą zostać naliczone w związku z pobieraniem Gry Mobilnej. Koszt Gier Mobilnych jest jasno podany w informacji o Usłudze. W przypadku dokonania przez nas aktualizacji ceny Gry Mobilnej, Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie tej ceny przed potwierdzeniem przez niego Zamówienia - w przeciwnym wypadku Użytkownik będzie uprawniony do wystąpienia o zwrot kosztu Gry Mobilnej.

5.4.    Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, chyba że określono inaczej.

6.    Przyznanie i Zakres Licencji

6.1.    Zakładając, iż Użytkownik wyrazi zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy i pod warunkiem, iż zaakceptuje wszelkie stosowne warunki i postanowienia wydawców Gry Mobilnej, M-Biz niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z Usługi dostępu do Gry Demo do prywatnego i osobistego użytku, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

6.2.    Zakładając, iż Użytkownik pokryje koszt Opłaty Licencyjnej i wyrazi zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej umowy i pod warunkiem, iż zaakceptuje wszelkie stosowne warunki i postanowienia wydawców Gry Mobilnej, M-Biz niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z Usługi (do prywatnego i osobistego użytku, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy) w celu odblokowania i uzyskania dostępu do Pełnej Wersji Gry przy pomocy Kodu Odblokowującego dostarczonego przez M-Biz, który ograniczony jest do wyłącznego użytku na tym telefonie komórkowym, na którym Gra Mobilna została pre-instalowana lub pobrana.

6.3.    Gier Mobilnych nie wolno przenosić i instalować na innych urządzeniach.

6.4.    Warunki i postanowienia licencji przyznanej Użytkownikowi przez M-Biz będą dotyczyć także wszelkich aktualizacji i/lub uzupełnień do warunków świadczenia Usługi, chyba iż taka aktualizacja zostanie dostarczona Użytkownikowi łącznie z osobną licencją - w takim przypadku warunki takiej licencji będą prawomocne.

6.5.    Niniejsza licencja nie oznacza przeniesienia na Użytkownika jakichkolwiek praw promocyjnych do korzystania z Usługi lub jakichkolwiek Gier Mobilnych (tj. Gier Demo lub Pełnych Wersji Gier) lub jakichkolwiek praw do wypalenia obrazu Gry Mobilnej na CD lub do pobierania lub przechowywania Gry Mobilnej na jakimkolwiek nośniku danych (z wyjątkiem jednorazowego przechowania danych na telefonie komórkowym, z którego złożono Zamówienie).

7.    Ograniczenia dotyczące korzystania z Usług

7.1.    Opisywana Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy ukończyli 16 rok życia. Jeśli Użytkownik ukończył 16 lat życia, lecz nie przekroczył jeszcze 18, powinien zapoznać się z niniejszą Umową wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym w celu upewnienia się, iż jej warunki są zrozumiałe dla obu stron.

7.2.    Usługa jest wyłącznie dostępna w kraju, w którym Użytkownik dokonał zakupu swojego telefonu komórkowego i Gry Mobilnej. [Użytkownik wyraża zgodę na nie pobieranie Gier Mobilnych poza tą lokalizacją].

8.    Gwarancje Użytkownika, Zobowiązania i Warunki Korzystania

8.1.    Użytkownik gwarantuje, iż:

(a)    ma lub ukończył 18 lat lub dysponuje zgodą rodziców (opiekunów);

(b)   w sytuacji, w której Zamówienie zostało przesłane przy pomocy telefonu komórkowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za opłacanie rachunku telefonicznego za tenże telefon lub uzyskał pozwolenie na wykorzystanie tego telefonu do złożenia Zamówienia;

(c)    Użytkownik będzie korzystał z Gry Mobilnej wyłącznie we własnym zakresie i w zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz warunkami i postanowieniami ustalonymi przez wydawców Gry Mobilnej i nie wykorzysta jej dla potrzeb jakiejkolwiek działalności gospodarczej (a zatem nie będzie wymagał od M-Biz wydania faktury VAT za dokonany zakup); oraz

(d)   przed złożeniem Zamówienia Użytkownik upewnił się, iż już wcześniej nie złożył zamówienia na tę samą Grę Mobilną i przyjmuje do wiadomości, iż spółka M-Biz nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek duplikowanie kosztów wynikłe z kilkukrotnego zamówienia przez Użytkownika tego samego Kodu Odblokowującego.

8.2.    Użytkownik także przyjmuje do wiadomości i zgadza się:

(a)   Aby Opłata Licencyjna (i jakiekolwiek inne koszty naliczane przez operatora sieci komórkowej) zostały automatycznie doliczone do rachunku telefonicznego w każdej sytuacji, w której Zamówienie zostało złożone przez telefon.

(b)    Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek podwojone opłaty, które mogą wyniknąć w rezultacie zdarzeń będących poza naszymi uzasadnionymi możliwościami wpływu;

(c)    dostarczenie Kodu Odblokowującego w wiadomości SMS może w pewnych warunkach być opóźnione, zależnie od warunków działania sieci operatora z usług którego korzysta Użytkownik i nie możemy brać odpowiedzialności za opóźnienia tego typu, jako iż pozostają one poza naszą kontrolą;

(d)    dostarczenie Kodu Odblokowującego nastąpi po zaakceptowaniu przez operatora sieci dokonanej przez Użytkownika płatności. Użytkownik jest świadomy, iż jego Zamówienie może zostać odrzucone z pewnych względów przez jego operatora sieci komórkowej; spółka M-Biz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takiego odrzucenia Zamówienia;

(e)    Nie bierzemy odpowiedzialności za niepowodzenie w doręczeniu Kodu Odblokowującego do Użytkownika wywołane usterką sieci, jeśli telefon Użytkownika jest wyłączony lub jeśli skrzynka wiadomości przychodzących w telefonie jest pełna;

(f)    W żaden sposób nie będziemy odpowiedzialni za dostarczanie, konfigurowanie lub utrzymywanie techniczne jakiegokolwiek sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, których Użytkownik może potrzebować do uzyskania dostępu do Usługi lub skorzystania z Gry mobilnej (na przykład: telefonu komórkowego, karty sim, itp.);

(g)    Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek niepowodzenie w pobieraniu Gier Mobilnych na telefon Użytkownika ze stron internetowych podmiotów trzecich; oraz

(h)    Użytkownik będzie korzystał z Gier Mobilnych wyłącznie w zgodzie z niniejszą Umową.

8.3.    Oprócz postanowień wyraźnie wyszczególnionych w niniejszej Umowie (lub dopuszczalnych przez stosowne prawo), Użytkownik zobowiązuje się:

(a)    nie kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, zmieniać formatu, wyświetlać, udzielać licencji, transmitować, sprzedawać, wypożyczać, tłumaczyć, wykonywać, przenosić lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Gry Mobilne lub Kody Odblokowujące ani nie podejmować prób w kierunku wykonania wymienionych rzeczy; oraz

(b)    nie deasemblować, dekompilować, adaptować, zmieniać, modyfikować, łączyć, dokonywać zmian, stosować inżynierię odwrotną lub tworzyć produkty pochodne oparte o całość lub dowolną część danych Gry Mobilnej, ani nie podejmować prób wykonania którejkolwiek z wymienionych rzeczy.

8.4.    Użytkownik pokryje wszystkie koszty obciążające M-Biz w związku z poniesionymi stratami, postępowaniami sądowymi, wypłatą odszkodowań, wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi  prawnej i wydatkami) lub w związku ze zobowiązaniami wywołanymi w wyniku dowolnego roszczenia wynikającego z naruszenia dowolnych warunków niniejszej Umowy. M-Biz powiadomi Użytkownika o każdym zgłoszonym roszczeniu, a Użytkownik niniejszym udziela M-Biz swojego pełnego pełnomocnictwa w zakresie obrony, osiągnięcia porozumienia lub zaspokojenia takich roszczeń, Użytkownik zaś będzie służył M-Biz w uzasadnionym wymiarze wszelką pomocą konieczną do obrony takiego roszczenia, przy pełnym pokryciu kosztów takiej pomocy przez Użytkownika.

9.    Specyfikacja Gry Mobilnej i jej Jakość

9.1.    M-Biz nie gwarantuje, iż Gra Mobilna będzie w 100% wolna od wad, wirusów lub błędów. W celu uniknięcia wątpliwości, i w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez odpowiednie regulacje prawne, M-Biz nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek usterki techniczne lub wady Gier Mobilnych.

9.2.    Użytkownik uznaje fakt, iż Gra Mobilna nie została opracowana, aby sprostać indywidualnym wymaganiom Użytkownika.

9.3.    Zobowiązujemy się do świadczenia Usługi przy zachowaniu należytej troski i przy zaangażowaniu naszych umiejętności. Jeśli Użytkownik doświadcza jakichkolwiek problemów lub podejrzewa wadę w działaniu Usługi (np. opóźnienia w otrzymaniu Wiadomości Potwierdzającej  lub jeśli z dowolnego powodu Użytkownik nie jest w stanie aktywować Gry Mobilnej), Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego pod adresem support@mbizglobal.co.uk.

10.    Prawa Własności Intelektualnej

10.1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż tytuł, prawa własności oraz wszelkie Prawa Własności Intelektualnej w Usłudze oraz Grach Mobilnych w dowolnej lokalizacji na świecie świecie są i pozostaną własnością lub są licencjonowane dla M-Biz lub jej licencjodawców, oraz że prawa w Grze Mobilnej są licencjonowane (nie sprzedawane) Użytkownikowi oraz że Użytkownik nie posiada żadnych praw w odniesieniu do Usługi, Gier Mobilnych innych niż prawo do korzystania nie z Usługi i gier mobilnych zgodnie z niniejszą Umową.

10.2.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługa obejmuje także ramy zabezpieczeń korzystających z technologii, które chronią informacje cyfrowe i ograniczają korzystanie z Gier Mobilnych. Użytkownik będzie korzystał z Gier Mobilnych w ścisłej zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik potwierdza, że jakiekolwiek inne korzystanie z Gier Mobilnych może stanowić naruszenie praw autorskich. Każda technologia zapewniająca bezpieczeństwo aplikacji jest nieodłączną częścią Gier Mobilnych;

10.3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że informacje, które są wykorzystywane do zabezpieczenia pobierania Gier Mobilnych są przechowywane razem z innymi informacjami dotyczącymi zakupu, które mogą być użyte, aby śledzić wszelkie naruszenie praw autorskich przez Użytkownika. Zgadzasz się, że te informacje mogą być ujawniane osobom trzecim, jeżeli takie ujawnienie wydaje się konieczne w celu śledzenia naruszeń praw autorskich.

10.4.    M-Biz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w odniesieniu do  zakupów Gier Mobilnych w dowolnym momencie w przyszłości. Zmiany te nie będą jednakże dotyczyć Gier Mobilnych już zakupionych przez Użytkownika.

10.5.    Użytkownik potwierdza, że nie mas prawa mieć dostępu do Gry Mobilnej w formie kodu źródłowego lub w kodowaniu odblokowanym.

10.6.     Prawa Własności Intelektualnej M-Biz, w tym M-Biz logo i inne znaki handlowe M-Biz, znaki usługowe, grafiki i loga użyte w związku z niniejszą Umową są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy M-Biz Global Limited Company. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, elementy graficzne i loga użyte w związku z niniejszą Umową mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownik nie posiada żadnych praw ani licencji w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków towarowych i do jakiegokolwiek wykorzystywania tychże znaków towarowych.

11.    Odpowiedzialność spółki M-Biz

11.1.    Postanowienia niniejszej Umowy nie wykluczają ani w żaden inny sposób nie ograniczają odpowiedzialności M-BIZ za oszustwo lub za śmierć albo obrażenie ciała spowodowane przez zaniedbania spółki, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w stopniu, w jakim odpowiedzialność taka nie może być wykluczona lub ograniczona jako kwestia prawna.

11.2.    Z zastrzeżeniem punktu 11.1, M-Biz nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową za:

(a)    utratę przychodu;

(b)    utratę zysków lub kontraktów biznesowych;

(c)    zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej;

(d)    stratę w przepływie pieniężnym lub w przewidywanych oszczędnościach;

(e)    utratę informacji;

(f)    utratę możliwości, kontaktów handlowych lub reputacji;

(g)    utratę lub uszkodzenie danych;

(h)    koszt przygotowania towarów lub usług zastępczych; lub

(i)     wszelkie pośrednie, szczególne lub konsekwentne straty lub uszkodzenia dowolnego rodzaju, bez względu na sposób ich powstania i niezależnie od tego czy spowodowane były poprzez czyny niedozwolone (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub w inny sposób.

11.3.    Każdy z podpunktów 11.2 (a) do 11,2 (j) uznaje się za niezależny od innych.

11.4.    Z zastrzeżeniem punktu 11.1 oraz punktu 11.2, maksymalna łączna odpowiedzialność M-Biz na mocy lub w związku z niniejszą Umową, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, jest ograniczona do sumy uiszczonej przez Użytkownika Opłaty licencyjnej.

11.5.    Niniejsza umowa określa pełny zakres zobowiązań M-Biz i odpowiedzialności w odniesieniu do świadczenia Usług lub w jakikolwiek inny sposób związanych z niniejszą Umową. W szczególności, nie istnieją żadne warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, wyraźne lub dorozumiane, które są wiążące dla M-Biz, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Każdy stan, gwarancja, przedstawienie lub inny termin dotyczący niniejszej Umowy w odniesieniu do Gry Mobilnej (lub w inny sposób związany z niniejszą Umową), które w inny sposób może być domniemane lub włączone w niniejszą Umowę, czy przez regulamin, powszechne przepisy prawa lub w inny sposób, jest niniejszym wyłączony w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

11.6.    M-Biz nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku jakiejkolwiek utraty, zniszczenia, lub uszkodzenia Gry Mobilnej lub awarii pobierania mającej miejsce podczas pobierania Gry Mobilnej na telefon komórkowy Użytkownika z witryn internetowych osób trzecich.

11.7.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niektóre Gry Mobilne mogą zawierać treści, które można uznać za obraźliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Mimo, iż dołożymy wszelkich starań, aby takie treści były czytelnie oznaczone w przypadkach, w których wydawcy Gier Mobilnych dostarczą nam takie informacje, Użytkownik uznaje fakt i wyraża zgodę, że nie będziemy ponosić wobec niego odpowiedzialności za treści przedstawiane w Grach Mobilnych, które mogą być uznane za obraźliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.

12.    Prawo Użytkownika do Odstąpienia od Umowy

12.1.    Użytkownik potwierdza, że nie ma prawa do odstąpienia od zakupu licencji po przyjęciu jego Zamówienia wysłaniu kodu odblokowującego.

12.2.    Jeśli Użytkownik nie chce ponosić Opłaty Licencyjnej (oraz wszelkich innych opłat doliczonych przez operatora telefonii komórkowej  zgodnie z opisem w pkt 3 powyżej), nie powinien składać Zamówienia.

13.    Reklamacje i Polityka dotycząca Zwrotów

13.1. Traktujemy skargi i zażalenia klientów poważnie i staramy się rozwiązać je szybko i sprawnie. Jeśli Użytkownik chciałby złożyć zażalenie na dowolną część naszej Usługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta na stronie internetowej: www.mbiz-support.com lub pod adresem: support@mbizglobal.co.uk albo pod adresem pocztowym: M-BIZ SUPPORT, PO BOX 1381, Kingston, KT1 9HY, lub faksem na numer +44 (0) 20 8439 1777 lub na numer telefonu: 020 7193 3283. Postaramy się rozwiązać każdą reklamację szybko i sprawnie i informować o jej postępie na bieżąco.

13.2.    Przedstawiona poniżej polityka spółki dotycząca zwrotów została wprowadzony w celu umożliwienia nam w sposób skuteczny rozpatrywać wnioski o zwrot Opłaty poniesionej przez Użytkownika i ich wypłatę w uzasadnionych przypadkach.

a)      Nasza polityka dotycząca zwrotów i reklamacji stanowi, iż każde roszczenie będzie przez nas rozpatrywane indywidualnie i w każdej sytuacji, w której gdzie jesteśmy zdania, iż roszczenie takie jest uzasadnione – zwrócimy Użytkownikowi uiszczoną przez niego Opłatę.

(b) W celu rozpatrzenia, czy roszczenie o zwrot jest uzasadnione i prawomocne, możemy poprosić Użytkownika o podanie wszystkich lub niektórych spośród następujących informacji (według naszego własnego uznania, zależnie od indywidualnego przypadku):

(i)     pełnego sprawozdania z podstawy roszczenia na piśmie (Prosimy skorzystać z Formularza Zwrotu);

(ii)    dowodu uiszczenia opłaty, stanowiącej przedmiot roszczenia o zwrot. Na przykład, kopia odpowiedniego rachunku za telefon komórkowy z wyszczególnioną opłatą (za zakup Gry Mobilnej) przedstawioną się na rachunku. Jeśli Użytkownik nie otrzymuje szczegółowego rachunku telefonicznego (np. jeśli używa karty pre-paid), możemy poprosić Użytkownika o podanie dowolnej innej formy zapisu połączeń lub odpowiedniego potwierdzenia, które może być w tym zakresie dostępne, np. pochodzące od operatora sieci komórkowej;

(iii)     odpowiedniego dowodu tożsamości wykazującego, iż Użytkownik był osobą, która pokryła dany koszt;

(iv)    odpowiedniego dowodu potwierdzającego, iż Użytkownik nie wykorzystał Kodu Odblokowującego.

(c)   Przedstawione przez Użytkownika roszczenie o zwrot jest ważne tylko w ciągu sześćdziesięciu (60) dni liczonych od dnia zakupu. Dążymy do przetwarzania wszystkich żądań zwrotu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania informacji, których możemy wymagać zgodnie z wyszczególnieniem przedstawionym w punkcie 13.2 (b) powyżej.

14.    Polityka Prywatności

14.1.    Zachowanie prywatności Użytkownika ma dla nas bardzo istotne znaczenie i jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników, zgodnie z naszą Polityką Prywatności (która jest uwzględniona w niniejszej Umowie i stanowi jej część). Informacje podawane przez Użytkownika nie będą ujawniane instytucjom rządowym lub innym władzom, chyba iż będzie to wymagane przez prawo lub stanie się to na żądanie podmiotów prawnych lub organów ścigania.

14.2.    Nie zbieramy świadomie informacji osobowych od dzieci poniżej 12 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej jego 12 roku życia podejmiemy kroki, aby informacje takie jak najszybciej usunąć.

15.    Zmiany do niniejszej Umowy

15.1.    Niniejszą umowę możemy w dowolnym czasie zmienić poprzez zamieszczenie zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę, iż w przypadku jeśli zdecyduje się na korzystanie z Usługi,  po opublikowaniu wszelkich zmian niniejszej Umowy na naszej stronie internetowej, Użytkownik będzie związany zmienioną formułą Umowy. Przesłanie przez Użytkownika Zamówienia ze swojego telefonu komórkowego po wprowadzeniu takich zmian do Umowy będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na nową formułę Umowy.

16.    Rozwiązanie Umowy

16.1.    M-Biz może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia (w tym przez e-mail lub wiadomość tekstową) do Użytkownika, jeśli:

(a)     Użytkownik nie opłaci na czas Opłaty Licencyjnej lub jakichkolwiek innych należnych lub dopuszcza się istotnego lub utrzymującego się naruszenia niniejszej Umowy;

(b)    Użytkownik narusza jakikolwiek inny warunek lub postanowienie niniejszej Umowy, które w swojej naturze nie jest naruszeniem istotnym lub utrzymującym się, lecz nie usunie tego naruszenia w przeciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym zostanie o to poproszony;

(c)    Użytkownik dopuszcza się istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy;

(d)    Mamy przekonujące podstawy, aby uważać, że pewne informacje udzielone przez Użytkownika są fałszywe lub wprowadzające w błąd; lub

(e)    Użytkownik jest podmiotem dowolnego postępowania upadłościowego (lub innego podobnego postępowania w jakiejkolwiek jurysdykcji).

16.2.    Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnych przyczyn:

(a)    wszystkie prawa i licencje przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy stracą moc prawną;

(b)   Użytkownik musi zaprzestać wykonywania wszelkich czynności, do wykonywania których został upoważniony przez niniejszą Umowę;

(c)    Użytkownik musi natychmiast zapłacić M-Biz wszystkie należne w ramach niniejszej Umowy kwoty;oraz

(d)   Użytkownik musi niezwłocznie skasować lub usunąć Grę Mobilną z telefonu, na którym została ona zainstalowana.

17.    Przeniesienie praw i obowiązków

17.1.    Niniejsza Umowa jest wiążąca dla nas i dla Użytkownika, naszych odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

17.2.    Użytkownik nie może przenosić, przypisywać lub w inny sposób zbywać niniejszej Umowy, ani swoich praw lub obowiązków  z niej wynikających bez naszej pisemnej zgody.

17.3.    Możemy przekazać, przypisać, podzlecić lub w inny sposób zbyć niniejszą Umowę lub dowolne z naszych praw lub obowiązków  z niej wynikających w dowolnym momencie w trakcie trwania Umowy.

18.    Powiadomienia

18.1.    Wszelkie powiadomienia w ramach niniejszej umowy, zarówno w wymaganej formie pisemnej lub jakiejkolwiek innej, mogą zostać przekazane przez nas do Użytkownika pocztą, na drodze doręczenia osobistego, poprzez e-mail lub komunikat sms pod dowolny adres fizyczny, adres e-mail lub pod numer telefonu podany nam jako służący do korespondencji z Użytkownikiem lub poprzez umieszczenie tego powiadomienia na naszej stronie internetowej.

18.2.    Swoje zawiadomienia Użytkownik musi przekazać nam pocztą, doręczyć osobiście lub przesłać w wiadomości email na adres:

M-BIZ SUPPORT, PO BOX 1381 , Kingston , KT1 9HY

Email: support@mbizglobal.co.uk

18.3.    Zawiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie, dwadzieścia cztery (24) godziny po wysłaniu wiadomości tekstowej lub wiadomości email na telefon komórkowy lub trzy dni po dacie wysłania dowolnego listu pocztą fizyczną. Jako dowód doręczenia jakiegokolwiek powiadomienia wystarczy przedstawić, iż - w przypadku pisma -  pismo takie zostało odpowiednio zaadresowane, opieczętowane i przekazane do doręczenia pocztą; w przypadku wiadomości email lub sms - że taka wiadomość została wysłana do określonego  adresu e-mail adresata lub przesłana na telefon komórkowy adresata.

19.    Zdarzenia poza naszą kontrolą

19.1.    Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedopełnienia naszych obowiązków w ramach niniejszej Umowy z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, na przykład z powodu: wypadków losowych, wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, sporów przemysłowych, awarii lub niedoborów energii elektrycznej, aktów terroryzmu lub zamieszek, wojny, zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków przez strony trzecie (włączając w to dowolnego operatora sieci lub usługodawcę) lub ich systemy telekomunikacyjne lub wskutek działań rządu lub decyzji legislacyjnych.

20.     Zrzeczenie się praw

20.1.    Jeśli w dowolnym czasie trwania niniejszej Umowy nie dopilnujemy ścisłego wykonywania wszystkich zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy, lub jeśli nie uda nam się wyegzekwować żadnych praw lub środków prawnych, do czego mamy prawo na mocy niniejszej Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się przez nas takich praw lub środków prawnych i nie zwolni to Użytkownika z obowiązku przestrzegania tychże zobowiązań.

20.2.    Zrzeczenie się przez nas z dochodzenia swoich praw z powodu niedotrzymania przez Użytkownika zobowiązań umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się dochodzenia naszych praw z powodu kolejnych zaniedbań przestrzegania Umowy.

20.3.    Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie miało mocy prawnej, chyba iż zostanie ono wyraźnie opisane jako zrzeczenie się i oznajmione jako takie Użytkownikowi.

21.    Zasada rozdzielności

21.1.    Jeśli jakikolwiek z warunków niniejszej Umowy zostanie uznany przez właściwe władze za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek stopniu, warunek taki, postanowienie lub założenie będzie w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków, postanowień i założeń, które nadal będą obowiązywać w najpełniejszym możliwie zakresie dozwolonym przez prawo.

22.    Całość Umowy

22.1.    Niniejsza Umowa i wszelkie dokumenty do których się ona wyraźnie odwołuje stanowi całość porozumienia między nami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, umowy i ustalenia między nami, sformułowane w formie pisemnej lub ustnej.

23.    Ustalenia Różne

23.1.    Ustalenia dotyczące Konkursu Pocket Arena dołączone w formie Harmonogramu 1 poniżej, jak również wszelkie Dodatkowe Warunki dotyczące Konkursu Pocket Arena stanowią część niniejszych Warunków i Postanowień dla Użytkownika Końcowego i będą miały zastosowanie w sytuacji wzięcia przez użytkownika udziału w dowolnym Konkursie Pocket Arena. W przypadku zaistnienia sprzeczności między warunkami opracowanymi dla Pocket Arena, a niniejszymi Warunkami i Postanowieniami dla Użytkownika Końcowego, Warunki dla Pocket Arena będą nadrzędne w stosunku do Konkursów Pocket Arena.

23.2.    M-Biz i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich Gier Mobilnych, treści lub innych materiałów, które są oferowane w ramach Usługi bez uprzedniego powiadomienia. W żadnym wypadku spółka M-Biz nie będzie odpowiedzialna za wprowadzenie tych zmian. M-Biz może również nałożyć ograniczenia na wykorzystanie lub dostęp do niektórych funkcji lub części Usługi, w każdym przypadku i bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności. Usunięcie treści z Usługi nie będzie miało wpływu na Gry Mobilne, które zostały już zakupione w ramach Usługi.

23.3.    W przypadku wystąpienia niestandardowego wykorzystania Usługi (np. przy zanotowaniu znacznego wzrostu wielkości lub charakteru pobrań, lub wystąpienia nadmiernej ilości żądań zwrotu pieniędzy) możemy zawiesić Usługę w celu ochrony Użytkownika, na przykład w celu uniemożliwienia stronom trzecim  obciążenia rachunku za telefon Użytkownika nadmiernymi opłatami z tytułu wysłania premiowanych wiadomości tekstowych. Jeśli to możliwe będziemy starali się skontaktować z Użytkownikiem przed zawieszeniem Usługi.

24.    Prawa Stron Trzecich

24.1.    Ustawa o Umowach (Prawa OsóbTrzecich) z roku 1999 nie ma zastosowania w przypadku niniejszej umowy i żadna osoba nie będąca stroną w niniejszej Umowie nie ma w jej ramach żadnych praw.

25.    Prawo i jurysdykcja

25.1.    Niniejsza Umowa i wszelkie spory i roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub jej sformułowaniem (włączając w to pozaumowne spory lub roszczenia) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii.

25.2.    Strony nieodwołalnie zgadzają się, iż sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń, które powstaje w wyniku lub w związku z Umową lub jej przedmiotem lub sformułowaniem (włączając w to pozaumowne spory lub roszczenia). Niezależnie od powyższego, Użytkownik wyraża zgodę, że spółka M-Biz będzie nadal w stanie ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń na drodze nakazu sądowego (lub równoważny rodzaj pilnej ulgi prawnej) na terenie objętym dowolną jurysdykcją.